บริษัทพีเคแอล เอ็นเนอร์ยี่ซัพพลาย จำกัด ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน จึงมุ่งเน้นการนำพลังงานชีวมวลหลากหลายประเภทที่ได้จากวัสดุเหลือใช้ในการเกษตรและอุตสาหกรรม เช่น ไม้สับ (Woodchips), กะลาปาล์ม (Plam Kernel Shell), ทะลายปาล์ม (Empty Fruit Bunch), ใยปาล์ม (Mesocarp Fiber), เมล็ดในปาล์ม (Plam Kernel) เชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่ง (Wood Pellet) เป็นต้น มาใช้เป็นพลังงานเชื้อเพลิงทดแทนการนำเข้าน้ำมัน ซึ่งนอกจากจะช่วยประหยัดต้นทุนในการผลิตและเพิ่มกำไรให้กับธุรกิจที่ใช้พลังงานแล้ว ยังช่วยลดปัญหาการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเป็นก๊าซเรือนกระจกที่มีผลต่ออุณหภูมิของโลก และลดการทิ้งของเสียซึ่งตรงกับแนวคิด Zero waste ส่งเสริมการหมุนเวียนทรัพยากรให้กลับมาใช้ใหม่เพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และเป็นการลดปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นให้เหลือน้อยลง รวมถึงช่วยลดปัญหาด้านมลพิษ นับว่าเป็นธุรกิจที่ดำเนินงานอยู่บนพื้นฐานของแนวคิดเพื่อความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมที่แท้จริง